ANKARA ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesi yönetmeliği, 02.11.1999  tarih ve 23864 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelikle Üniversitemizin değişik birimlerinde faaliyet gösteren Döner Sermaye İşletmeleri birleştirilerek tek Döner Sermaye İşletmesi haline getirilmiştir.

Üniversitemizin 38 biriminde döner sermaye faaliyeti bulunmaktadır. Bu birimlerden Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesinin Harcama Yetkisi ilgili Dekanlıklarda, diğer birimlerin ise ilgili Rektör Yardımcılarında  bulunmaktadır.

Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesinin Döner Sermaye işlemleri kendi birimlerince, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimliği Döner Sermaye birimi ile Merkez ve diğer 32 birimin işlemleri ise Hastaneler Başhekimliği binasında ayrı personel ile yürütülmektedir.

Merkez Döner Sermaye Biriminde ;

 • Satınalma,
 • Gider-Tahakkuk,
 • Gelir-Proje,
 • Mutemetlik ve
 • Taşınır Kayıt Kontrol alt birimleri bulunmaktadır.

Hastaneler Başhekimliği Satınalma Biriminde (Döner Sermaye Birimi) ;

 • Satınalma (ihale),
 • Tahakkuk,
 • Taşınır Kayıt Kontrol,
 • Temlik-Banka,
 • Sipariş Takip-Sözleşme,
 • Maaş Mutemetliği,
 • Yazı İşleri,
 • Genel Evrak,
 • Kodlama,
 • Doğrudan Temin,
 • Mutabakat-Örnekleme ve
 • Hastabaşı Alımlar alt birimlerimiz bulunmaktadır.

 

           İşletmemizin kısaca görevleri  şunlardır: İşletmenin idari ve mali işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere işletme birimlerini desteklemek, işletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak, İşletme birimlerinin birbirleriyle ve Saymanlık Müdürlüğü ile koordinasyonunu sağlamak İşletme birimlerinde çalışan personelin ihtiyaç duyacağı eğitimlerin düzenlenmesini sağlamak, Yürütme Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek, birimlerin yapacağı ihaleli işlerde destek sağlamak, İşletme Müdürlüğü Merkez Biriminin iş ve işlemlerini yürütmek, İşletmenin iş ve işlemleri hakkında üst yönetime bilgi vermek, yeni birimlerinin kurulması veya faaliyeti sona eren birimlerinin feshedilmesini Yönetim Kuruluna teklif etmek, Bütçe teklifi, satış fiyat tespiti, ek ödemeler ile işletmenin faaliyet kapsamında yürütülen/yürütülecek hizmetlere ilişkin teklifleri Yönetim Kuruluna sunmak, İç kontrol ve iç denetim kapsamında gerekli çalışma ve hazırlıkları yapmaktır.